KVKK Aydınlatma Metni

V

1.0

-

En son düzenlenen tarih

16 Tem 2023

Bu aydınlatma metni; Kant Akademi tarafından sürdürülen projelere dahil olmak isteyen gerçek kişilerin, başvuru formu, iletişim formu, mail vb. araçlar üzerinden kişisel verilerini paylaşması halinde işlenen kişisel verilere ilişkin KVKK uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz işlenirken temel hak ve özgürlüklerin korunması başta olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında KVKK’nin 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır. Sizden paylaştığımız başvuru formu ve/veya iletişim formu kullanırken talep edilen bilgilerin dışında bize ilettiğiniz bilgi ve belgelere ilişkin KVKK ve sair mevzuat kapsamında herhangi bir sorumluluğumuz olmayacağını belirtmek isteriz.

Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amacı

Bize ulaştığınız için sizinle iletişime geçilmesi, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, süreç yönetimimizi planlayabilmek, kurumsal süreçlerimizin hukuka ve politikalarımıza uygun yürütülebilmesi amacıyla başvuru formunda ve/veya iletişim formunda ve bize sunduğunuz diğer belgelerdeki aşağıdaki kategorilerde gösterilen kişisel verilerinizi, elektronik ortamda kaydetmekte ve işlemekteyiz.

• Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad)

• İletişim (Mail/Telefon)

• Öğrenim Bilgisi (Üniversite-Bölüm)

Bu kişisel verilerinizi kanundan doğan yükümlülüklerimizin ya da iş/proje faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla paylaşmak isteriz.

Bu kapsamda;

• Kimlik bilgileriniz, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi ve iş faaliyetlerinin takip edilmesi amacıyla,

• İletişim bilgileriniz, projeler ve çalışmalarla ilgili olarak tarafınızla iletişime geçilebilmesi,

• Öğrenim bilgileriniz, projelerin üniversite bazlı yürütülmesi sebebiyle hangi projede yer almanızın daha uygun olacağının değerlendirilmesi

amacıyla işlenmektedir.

Yukarıdaki amaçların yanı sıra kişisel verileriniz, proje süreçlerimizin verimliliğini sağlayarak, hukuka ve usulüne uygun yürütülmesi için ekibimiz ile paylaşılabilecektir. Ayrıca, kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için kişisel verilerinizi resmi merciler ile gerekmesi halinde paylaşabiliyoruz.

Ayrıca E-posta gönderimi, faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılan yazılımlar, online kayıt ve/veya başvuru formu doldurulması gibi durumlarda kullanılan uygulamaların (Gmail, Google Form, Jotform, Typeform vb.) yurt dışında bulunan sunucuları kullanması halinde yurtdışına aktarılabilmektedir. İlgili aktarımlar ve kapsamlarına ilişkin olarak söz konusu uygulamaların aydınlatma metinlerini incelemenizi öneririz.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, ekibimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, ilgili kanun maddeleri doğrultusunda KVKK m. 5/2/a uyarınca işlenmekte ve yukarıda yer alan kişi ve kurumlara aktarılmaktadır. Bunun yanında kişisel verileriniz KVKK m. 5/2 altında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte ve yukarıda yer alan kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır:

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. > Emir Doğanay Kant A: • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, projeye katılım talebinizin olumlu sonuçlanması ve/veya bize ilettiğiniz proje fikrini değerlendirmeye karar vermemiz halinde başvuru sürecinin takibi için proje süresince saklanmaya devam edecektir. Projeye katılım talebinizin olumsuz sonuçlanması ve/veya bize ilettiğiniz proje fikrinin olumsuz değerlendirilmesi halinde ise daha sonra tekrar değerlendirebilmek amacıyla 6 ay süreyle saklanmaya devam edecektir. Her halükarda kişisel verileriniz ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerinin sonunda KVKK’ye uygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerin Güvenliği

Kişisel verileriniz, işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla, bildirilen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerektiğinde şifrelenerek, sadece yetkilendirilmiş kişilerin erişebileceği şekilde ve gerekli diğer tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenmekte ve saklanmaktadır.

KVKK’nin 11. Maddesi Gereği Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması ya da değişmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,

• KVKK’de öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.